OpenJudge

求问该题在自己编译器按样例输入得到样例输出,但提交显示答案错误

 • TheGreatYan
  TheGreatYan 18.1.28 回复

  #include <stdio.h>
  int main()
  {
  int n, W;
  int i, j, k,sumw = 0, count[100], w[100];
  float v_perw[100], V = 0, Vmax = 0, t, v[100];
  scanf("%d %d", &n, &W);
  for (i = 0; i < n; i++)
  {
  scanf("%f %d", &v[i], &w[i]);
  v_perw[i] = v[i] / w[i];
  count[i] = i;
  }
  for (j = 0; j < n; j++)
  for (i = 0; i < n - j; i++)
  if (v_perw[i] < v_perw[i + 1])
  {
  t = v_perw[i];
  v_perw[i] = v_perw[i + 1];
  v_perw[i + 1] = t;
  k = count[i];
  count[i] = count[i + 1];
  count[i + 1] = k;
  }
  for (k = 0; sumw <= W; k++)
  {
  sumw = sumw + w[count[k]];
  }
  sumw = sumw - w[count[k - 1]];
  for (i = 0; i < k - 1; i++)
  V = V + v[count[i]];
  Vmax = V + v_perw[i] * (W - sumw);
  printf("%.1f\n", Vmax);
  return 0;
  }

 • TheGreatYan
  TheGreatYan 18.1.28 回复

  #include <stdio.h>
  int main()
  {
  int n, W;
  int i, j, k,sumw = 0, count[100], w[100];
  float v_perw[100], V = 0, Vmax = 0, t, v[100];
  scanf("%d %d", &n, &W);
  for (i = 0; i < n; i++)
  {
  scanf("%f %d", &v[i], &w[i]);
  v_perw[i] = v[i] / w[i];
  count[i] = i;
  }
  if(n==1)
  {
  if(w[0]<=W)
  Vmax=v[0];
  else
  Vmax=v_perw[0]*W;
  }
  else
  {
  for (j = 0; j < n-1; j++)
  for (i = 0; i < n -1- j; i++)
  if (v_perw[i] < v_perw[i + 1])
  {
  t = v_perw[i];
  v_perw[i] = v_perw[i + 1];
  v_perw[i + 1] = t;
  k = count[i];
  count[i] = count[i + 1];
  count[i + 1] = k;
  }
  for (k = 0; sumw <= W; k++)
  {
  sumw = sumw + w[count[k]];
  }
  sumw = sumw - w[count[k - 1]];
  for (i = 0; i < k - 1; i++)
  V = V + v[count[i]];
  Vmax = V + v_perw[i] * (W - sumw);
  }
  printf("%.1f\n", Vmax);
  return 0;
  }
  这个还是错的,求助

想要评论吗?

注册OpenJudge账号,如果您已经注册,请先登入