OpenJudge

1028:Web Navigation

提交人 班级 结果 内存 时间 代码长度 语言 提交时间
2318822939 Accepted 236kB 7ms 1064 B G++ 5天前
2318822939 Accepted 236kB 11ms 1261 B G++ 5天前
shi,xun Wrong Answer 236kB 11ms 1053 B G++ 6天前
烟沿艳檐烟燕眼 雾舞鹜坞雾吾屋 Presentation Error 236kB 5ms 600 B G++ 6天前
烟沿艳檐烟燕眼 雾舞鹜坞雾吾屋 Presentation Error 236kB 10ms 582 B G++ 6天前
Gregorio Wrong Answer 236kB 11ms 716 B G++ 6天前
烟沿艳檐烟燕眼 雾舞鹜坞雾吾屋 Wrong Answer 236kB 9ms 600 B G++ 6天前
Gregorio Wrong Answer 236kB 11ms 686 B G++ 6天前
Gregorio Wrong Answer 236kB 8ms 704 B G++ 6天前
初柒. Accepted 236kB 11ms 895 B G++ 6天前
shi,xun Wrong Answer 236kB 6ms 1002 B G++ 6天前
█▇▆▅▄▃▂▁▂▃▄▅▆▇█▇▆▅▄▃(金坷垃(中国)®ALL RIGHTS RESERVED) Accepted 236kB 8ms 734 B G++ 6天前
我在人民广场吃着炸鸡啊,也不知道你在哪里(▂▃▄▅▆▇██▇▆▅▄▃▂▂▃▄▅▆▇██▇▆▅▄▃▂▂▃▄▅▆▇██▇▆▅▄▃▂▂▃▄▅▆▇██▇▆▅▄▃▂) Accepted 236kB 5ms 774 B G++ 6天前
我在人民广场吃着炸鸡啊,也不知道你在哪里(▂▃▄▅▆▇██▇▆▅▄▃▂▂▃▄▅▆▇██▇▆▅▄▃▂▂▃▄▅▆▇██▇▆▅▄▃▂▂▃▄▅▆▇██▇▆▅▄▃▂) Wrong Answer 236kB 9ms 798 B G++ 6天前
我在人民广场吃着炸鸡啊,也不知道你在哪里(▂▃▄▅▆▇██▇▆▅▄▃▂▂▃▄▅▆▇██▇▆▅▄▃▂▂▃▄▅▆▇██▇▆▅▄▃▂▂▃▄▅▆▇██▇▆▅▄▃▂) Wrong Answer 236kB 5ms 789 B G++ 6天前
烟沿艳檐烟燕眼 雾舞鹜坞雾吾屋 Accepted 352kB 9ms 793 B G++ 6天前
我在人民广场吃着炸鸡啊,也不知道你在哪里(▂▃▄▅▆▇██▇▆▅▄▃▂▂▃▄▅▆▇██▇▆▅▄▃▂▂▃▄▅▆▇██▇▆▅▄▃▂▂▃▄▅▆▇██▇▆▅▄▃▂) Wrong Answer 236kB 4ms 793 B G++ 6天前
烟沿艳檐烟燕眼 雾舞鹜坞雾吾屋 Presentation Error 352kB 10ms 781 B G++ 6天前
wlhbsh Accepted 236kB 11ms 699 B G++ 17天前
1700011794 北京大学 Accepted 3596kB 328ms 390 B Python3 20天前
1 2 3 4 5 ...

统计

结果 提交次数
Accepted 326
Wrong Answer 132
Compile Error 78
Runtime Error 44
Problem Disabled 29
Runtime Error 13
Time Limit Exceeded 6
Presentation Error 6
Output Limit Exceeded 3
Memory Limit Exceeded 1